اخذ مخارت نصب سیستم زمین حفاظتی(اجرای ارتینگ) در تبریز

نصب سیستم زمین حفاظتی(اجرای ارتینگ)

کد استاندارد : ۷۴۱۲۲۰۰۵۰۰۱۰۰۹۱

تعداد واحد : ۲ واحد