دیپلم تعمیر کار ماشینهای الکتریکی درجه 2

تعمیر کار ماشینهای الکتریکی درجه ۲

کد استاندارد : ۸-۵۳/۴۷/۲/۴

تعداد واحد : ۲۴٫۵ واحد