مهارت راهنمای طبیعت گردی(اکوتوریسم)

رشته گردشگری

 

دروس مهارتی رشته گردشگری:

۱-راهنمای عمومی گردشگری

۲-راهنمای موزه

۳-راهنمای طبیعت گردی

۴-راهنمای محلی