برگزاری دوره ی آموزشی ویژه ی مدیران آموزشگاه های فنی و حرفه ای

دوره مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای

دوره مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای 

شماره استاندارد: ۱۹/۱۱/۱/۲-۲